Privacy policy and cookies

Политика за сигурност и бисквитки

Защитата на вашата неприкосновеност и лични данни е важен въпрос, на който ние отделяме нужното внимание при всичките ни бизнес отношения. Ние уважаваме поверителността на личните ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на закона за защита на данните и настоящата Политика за сигурност.

1. Предмет на Политиката за сигурност

Настоящата Политика за сигурност има за цел да предостави информация за това как Уебсайтът Archlobby.com, използва личните данни, каква информация за потребителите на нашия уебсайт се събира и оценява, а впоследствие използва, предава на трети страни или обработва по друг начин.

2. Събиране на информация

2.1. Данни, които вие предоставяте

За използването на нашия сайт и нашите онлайн услуги не се изисква разкриване на лични данни. Ако за целите на нашите онлайн услуги трябва да се събират лични данни (име или имейл адрес), то това се прави, доколкото е възможно, на доброволен принцип.

2.2. Данни, които се събират по автоматичен път

От съображения за сигурност на данните, както и с оглед оптимизиране на удобствата за потребителя, събираме също и нелични данни във връзка с ползването на нашите онлайн услуги. Съхранява се информация за използвания Интернет браузър, операционната система, броя посещения и средното време, прекарано в нашия уебсайт, както и страниците, които сте разгледали.

Такива автоматично събирани данни не са свързани с данни от други източници.Запазваме си правото да проверяваме тези данни със задна дата, ако имаме конкретни индикации за неправомерна употреба.

2.3. Бисквитки и уеб-маяци

За нашите онлайн услуги се използват така наречените браузър бисквитки и уеб-маяци. Бисквитките не могат да навредят на вашия компютър. Това са малки файлове с настройки  за конфигурация, които помагат онлайн-услугите ни да са по-удобни за ползване от потребителя, по-ефективни и по-сигурни. Освен това, бисквитките служат за реализирането на някои потребителски функции.

Използваме най-често „сесийни бисквитки“, които автоматично се изтриват при затваряне на браузъра. От време на време се използват също и „постоянни бисквитки“, които остават на устройството ви, докато не изтече срока им или не бъдат изтрити ръчно. Последното ни позволява да разпознаем браузъра ви при следващото ви посещение. За подробности относно „бисквитки на трети страни“, т.e. бисквитки на трети страни-доставчици, като например Google Inc., моля да се запознаете с правилата за сигурност на съответните доставчици.

Можете да регулирате браузъра си и настройките за поверителност на вашите устройства така, че да ви уведомяват всеки път, когато до устройството ви се изпрати бисквитка, за да решавате за всеки отделен случай дали да позволите дадена бисквитка или не. Можете също така да блокирате приемането на бисквитки, или само в някои определени случаи, или по подразбиране, и да активирате автоматичното изтриване на копия при всяко затваряте на браузъра си. Въпреки това, трябва да имате предвид, че някои функции на нашите онлайн услуги може да не са изцяло достъпни, ако бисквитките са деактивирани.

В допълнение, използваме и уеб-маяци, наричани също етикети на страница, за да анализираме ефективността на нашия уебсайт или бюлетини. Така например, нашият Бюлетин и HTML имейли може да съдържат уеб-маяк, който определя дали имейлите или предадените по имейл линкове са били отваряни. Подобна информация ни помага да подобряваме нашето имейл обслужване  и да приспособяваме съдържанието към нуждите на потребителя. С изтриването на имейла се изтрива също и уеб-маяка. Обикновените ни текстови имейли не съдържат уеб-маяци.

2.4. Уеб анализ

За осигуряване на непрекъсната функционална оптимизация и постигане на максимално удобство за потребителя, при някои от нашите онлайн услуги се използват описаните по-долу услуги, свързани с уеб анализ и социални приставки. Използваните за тази цел данни са изключително от неличен характер.

Google Analytics: Google Analytics of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, използва така наречените бисквитки, т.е. запазените във вашия  компютър текстови файлове, за да анализира как сте употребили нашите онлайн услуги. По принцип, събраните от бисквитката данни за вашето потребителско поведение се предават до сървъра на Google в САЩ и се запазват там. При активиране на IP анонимизация в онлайн услугите, Google изрязва вашия IP адрес в страните–членки на Европейския съюз и на Европейската икономическа зона. Само по изключение пълният IP адрес се предава до сървъра на Google в САЩ и там се изрязва. От името на оператора на онлайн услугите, Google използва информацията, за да оценява как са били употребени онлайн услугите, за да съставя доклади за активността и за да предоставя други услуги за уебсайт оператора, свързани с ползването на онлайн услугите и активността в Интернет. Предаденият от вашия браузър IP адрес в рамките на Google Analytics не се свързва с други данни, притежавани от Google. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитките като изберете съответните настройки в браузъра. При това обаче, няма да можете да използвате пълноценно всички функции на нашите онлайн услуги. Освен това, можете да попречите на събирането на генерираните от бисквитките  данни и тяхната употреба от Google, като свалите и инсталирате браузър приставката, която е налична в  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). За подробна информация относно условията за употреба на правилата за неприкосновеност, моля разгледайте

www.google.com/analytics/terms/gb.html или https://www.google.com/policies/ /.

Facebook Plugins (“Share button”): Приставките на Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, ще разпознаете по логото на Facebook или по „бутона сподели“. За да прегледате приставките Facebook, моля кликнете тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Когато ползвате нашите онлайн услуги, приставката установява директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин, Facebook се информира, че сте използвали нашите онлайн услуги чрез вашия IP адрес. С кликване върху Facebook „бутона сподели“ в момент, когато сте влезли във вашия Facebook акаунт, съдържанието на нашите онлайн услуги може да се свърже с вашия Facebook профил. След това Facebook може да свърже ползването на нашите онлайн услуги с вашия потребителски акаунт. Искаме да уточним, че ние, като доставчик на онлайн услуги, не получаваме никаква информация за съдържанието на предадените данни, нито за начина, по който същите се употребяват от Facebook. За повече информация, моля вижте политиката за поверителност на Facebook. Ако не желаете да позволявате на Facebook да свързва употребата на нашите онлайн услуги с вашия потребителски Facebook акаунт, трябва да излезете от потребителския си акаунт във Facebook.

LinkedIn: Доставчикът на мрежата Linkedlin е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. При всеки достъп до наша онлайн услуга, съдържаща функции LinkedIn, се установява връзка със сървърите на LinkedIn. LinkedIn се информира, че ползвате нашите онлайн чрез вашия IP адрес. С кликване върху „бутона препоръчай“ на LinkedIn, когато сте влезли в LinkedIn, ползването от вас на нашите онлайн услуги може да се свърже с вас и с вашия потребителски акаунт. Искаме да уточним, че ние, като доставчик на онлайн услуги, не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни и за начина на тяхната употреба от LinkedIn. За повече информация, моля вижте политиката за неприкосновеност на LinkedIn,  която е налична на: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

3. Употреба на личните данни

По принцип, ние обработваме и използваме предоставените от вас лични данни изключително за посочените цели. В частност, те включват:

  • Предоставяне, усъвършенстване и поддръжка на нашите онлайн услуги: Това включва анализ на данни, идентификация на потребителските тенденции, както и изчисляване и водене на статистика за моделите на потребителски достъп.

  • Употреба на формуляра за контакт: Ако използвате формуляра за контакт при запитване, предоставената от вас информация във формуляра за контакт, включително вашите данни за контакт, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за употреба по-късно в случай че възникнат следващи въпроси. Ако се наложи за целите на обработване на запитването ви, можем да предадем личните ви данни на други наши партньори или на трети страни, които участват в процеса. Личните ви данни се съхраняват за периода на обработката на запитването и за максимален срок от 3 /три/ години след приключване на обработката, освен ако от други съображения не се допуска по-дълъг законов срок на съхранение.

  • Защита на права и собственост: Ако правата и собствеността на сайта Archlobby.com, неговите потребители и клиенти или трети страни са били или могат да бъдат накърнени, можем да употребим и да предадем личните ви данни, за да защитим правата и/или собствеността си. Освен това, запазваме си правото да разкриваме личните ви данни, при положение че разкриването им е било наложително съгласно закон или въз основа на заповед, издадена от компетентен орган, с цел предотвратяване на престъпление съгласно предвидения в нашия уебсайт ред, и защита на горепосочените права.

  • Почистване и консолидиране на данни: Възможно е предоставените от вас лични данни може да се засичат с или консолидират с данни от съществуващите ни регистри (както онлайн, така и офлайн); данни, наследени от законен правоприемник, или  данни от други източници.

4. Предаване и разкриване на личната ви информация

Според вида на исканото от вас взаимодействие (напр. връщане на обаждане, подаване на поръчка, заявка за услуга, информация и т.н.), данните ви може да бъдат предадени на трети страни, участващи в изпълнението на поръчката или други фирми – партньори на Archlobby.com. Може да бъдем задължени да разкрием лични данни за да спазим изисквания на закон или за да упражним права и изпълним споразумения.

  • Спазване на закона и нормативни задължения: Личните ви данни ще предадем тогава, когато се налага (i) да приложим или спазим закон, разпоредба, заповед, издадена от обществен орган или принудителни мерки, (ii) да открием и предотвратим заплахи за сигурността, измама или други зловредни действия, (iii) да защитим и/или упражним правата и имуществото на Archlobby.com или на трети страни, и (iv) да защитим правата и личната сигурност на нашите служители и на трети лица.

5. Право на информираност, право на оттегляне и заличаване на личните ви данни

Имате правото да искате писмена информация за съхраняваните от нас ваши лични данни. Освен това, имате правото да коригирате, заличите, преустановите или ограничите обработката на личните ви данни, както и правото да подадете оплакване до компетентния орган по защита на данните. Всички заявления, свързани с личните ви данни, както и за всички останали въпроси свържете се с нас на посочените в точка 7 контакти.

6. Сигурност на данните

Уебсайтът Archlobby.com  е предприел голямо разнообразие от мерки за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и целостта на личната ви информация. Въпреки това, предвид естеството на Интернет пространството има пролуки в сигурността на предаването на данни по Интернет (напр. съобщения по имейл) и не е възможно да се осигури пълна защита на данните срещу достъп от трети страни.

7. Контакт

За въпроси относно Политиката за сигурност или обработването на вашите данни, моля свържете се нас чрез телефон +359 888 234 120 или имейл: archlobbyinfo@gmail.com.

Archlobby.com